Tobias Eichner

Partner

McKinsey & Company

11:00 - 12:00